REGULAMIN NAUKI W KG


 1. Opłata za możliwość pobierania nauki w Kuźni Gitarzystów w danym miesiącu jest stała i wynosi 300 zł. 

 2. W ramach tej opłaty Uczeń ma do wykorzystania w danym miesiącu 4 lekcje, z których każda trwa 45 minut.

 3. Data oraz godzina lekcji wybierana jest spośród dostępnych wolnych terminów w godzinach pracy nauczyciela, które określane są przez kalendarz internetowy KG. 

 4. Płatności za naukę w pierwszym miesiącu nauki należy dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed kolejną lekcją po Lekcji Próbnej.

 5. Płatności za naukę należy dokonywać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc.

 6. Nieopłacenie nauki w terminie określonym w pkt. 5. Regulaminu oznaczać będzie przerwanie nauki w KG. 

 7. Przerwanie nauki skutkuje wykreśleniem terminu ucznia z grafiku zajęć oraz brakiem możliwości odrabiania zaległych lekcji. Zaległe lekcje będą mogły być odrobione po powrocie Ucznia do nauki w KG, o ile zachowany zostanie 3-miesięczny termin, o którym mowa w pkt. 16. Regulaminu.

 8. Przerwanie nauki w KG może mieć charakter wyłącznie miesięczny i trwać od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Nie ma możliwości przerwania nauki w KG na czas krótszy niż 4 tygodnie.

 9. Powrót Ucznia do nauki w KG warunkuje opłacenie przez niego pełnego miesiąca nauki oraz ustalenie z Sekretariatem KG nowego terminu lekcji Ucznia.

 10. Obowiązującym terminem lekcji jest termin podany w kalendarzu internetowym KG (dostępnym pod adresem internetowym www.kuzniagitarzystow.pl) oraz w wiadomości mailowej lub sms przesłanej przez Sekretariat KG.

 11. Uczeń może zmienić ustalony wcześniej termin lekcji lub ją odwołać, informując o tym Sekretariat KG telefonicznie pod numerem 535220180 w godz. 09:00-15:00 od poniedziałku do soboty, wysyłając na w.w. numer wiadomość sms lub wiadomość e-mail na adres sekretariat@kuzniagitarzystow.pl. Poinformowanie Sekretariatu KG musi nastąpić do godziny 15:00 dnia poprzedzającego daną lekcję, w przypadku lekcji umówionych od wtorku do soboty, lub do godz. 15:00 w sobotę poprzedzającą daną lekcję, w przypadku lekcji umówionych na poniedziałek. Zgłoszenie zmiany terminu lekcji lub jej odwołanie przekazane po w.w. terminach nie będzie możliwe, niezależnie od przyczyny, a lekcja zostanie uznana za odbytą.

 12. W przypadku poinformowania Sekretariatu KG o zmianie terminu lekcji lub o jej odwołaniu w inny sposób, niż  wymieniono w pkt. 11. Regulaminu, zgłoszenie nie będzie uznawane za ważne, a lekcja zostanie uznana za odbytą. Dotyczy to również zgłoszeń skierowanych do nauczyciela podczas lekcji, w tym do Bartka Hołowni.

 13. W przypadku niestawienia się Ucznia w umówionym terminie na lekcję, zostanie ona uznana za odbytą.

 14. Uczeń może każdą lekcję, która została uznana za odbytą z powodu odwołania jej przez ucznia zbyt późno (patrz: pkt 11. Regulaminu), z powodu poinformowania Sekretariatu w niewłaściwy sposób (patrz: pkt 12. Regulaminu) lub nieobecności ucznia (patrz: pkt 13. Regulaminu), przekształcić w lekcję możliwą do odrobienia, dopłacając do podstawowej opłaty za naukę w danym miesiącu 25 zł za każdą taką lekcję. Lekcje przekształcone w ten sposób będą równoważne pod każdym względem z lekcjami odwołanymi w danym miesiącu zgodnie z Regulaminem.

 15. Kuźnia Gitarzystów zastrzega sobie prawo do odwołania lekcji w dowolnym momencie. Lekcje odwołane przez Kuźnię Gitarzystów są równoważne z lekcjami odwołanymi przez Ucznia i będą traktowane przez Sekretariat jak i przez Ucznia jednakowo. Jednocześnie KG dołoży dodatkowych starań, aby zaproponować Uczniowi dodatkowe terminy na odrobienie lekcji odwołanych przez KG.

 16. Uczeń ma prawo odrobić zaległe lekcje z danego miesiąca w czasie trzech kolejnych miesięcy. Po tym czasie zaległe lekcje zostaną uznane za odbyte.

 17. Zaległe lekcje mogą być odrabiane jedynie w godzinach pracy nauczyciela, które określane są przez kalendarz internetowy KG. 

 18. Sekretariat KG będzie regularnie informował Ucznia za pomocą wiadomości sms o dostępnych terminach do odrobienia zaległych lekcji.

 19. Zaległe lekcje mogą być odrabianie u każdego nauczyciela KG.

 20. Kuźnia Gitarzystów nie bierze odpowiedzialności za brak dogodnych dla Ucznia terminów do odrobienia zaległych lekcji.

 21. Zaległe lekcje nie mogą zastępować regularnych lekcji cotygodniowych. Zaległe lekcje mogą odbywać się jedynie jako lekcje dodatkowe do regularnych lekcji cotygodniowych. 

 22. “Regularną lekcją” będzie więc każda z czterech lekcji odbytych w danym miesiącu, natomiast “odrobioną lekcją zaległą” będzie piąta i każda kolejna lekcja odbyta w danym miesiącu.

 23. Lekcje zaległe odrabiane są w kolejności od “najstarszej” do “najnowszej”.

 24. W przypadku zakończenia nauki w KG uczeń nie otrzymuje zwrotu za zaległe lekcje, które nie zostały odrobione.