top of page

                    REGULAMIN NAUKI W KG

Pierwsza wpłata​​


 1. Pierwsza wpłata przy rozpoczęciu lub powrocie do nauki w Kuźni Gitarzystów wynosi a) 300 zł na kursie ekonomicznym, b) 400 zł na kursie standardowym, c) 680 zł na kursie intensywnym, d) 1200 zł na kursie superintensywnym. 

 2. W ramach tej opłaty Uczeń ma do wykorzystania na przestrzeni kolejnych 4 tygodni od pierwszej lekcji  a) 2 lekcje na kursie ekonomicznym, b) 4 lekcje na kursie standardowym, c) 8 lekcji na kursie intensywnym, d) 16 lekcji na kursie superintensywnym. Każda z lekcji trwa 45 minut.


Druga wpłata


 1. Druga wpłata dokonywana jest tytułem lekcji nieopłaconych w ramach pierwszej wpłaty, a które powinny odbyć się na przestrzeni kolejnych tygodni do końca danego miesiąca kalendarzowego.

 2. Liczba lekcji, o których mowa w pkt. 3. Regulaminu, powinna być proporcjonalna dla danego kursu (patrz: pkt. 2. Regulaminu) i niezależna od liczby lekcji faktycznie odbytych w pierwszych 4 tygodniach nauki (patrz: rozdział “Odrabianie lekcji zaległych”).

 3. Stawka za jedną lekcję opłacaną w ramach drugiej wpłaty jest zależna od wybranego kursu i wynosi a) 150 zł na kursie ekonomicznym, b) 100 zł na kursie standardowym, c) 85 zł na kursie intensywnym, d) 75 zł na kursie superintensywnym. 


Trzecia wpłata i kolejne


 1. Opłata za naukę w Kuźni Gitarzystów od trzeciego miesiąca nauki jest stała, jej wysokość jest taka jak określono w pkt. 1. Regulaminu i nie zależy od liczby lekcji faktycznie odbytych przez ucznia w danym miesiącu (patrz: rozdział “Odrabianie lekcji zaległych”).

 2. Liczba lekcji do wykorzystania od trzeciego miesiąca nauki w danym miesiącu jest taka, jak określona w pkt. 2. Regulaminu dla danego kursu.

 3. Płatności za naukę od trzeciego miesiąca nauki włącznie należy dokonywać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc.

 4. Nieopłacenie nauki w terminie określonym w pkt. 8. Regulaminu oznaczać będzie przerwanie nauki w KG.


Data i godzina lekcji


 1. Data oraz godzina lekcji wybierana jest spośród dostępnych wolnych terminów w godzinach pracy nauczyciela, które określane są przez kalendarz internetowy KG. 

 2. Obowiązującym terminem lekcji jest termin podany w kalendarzu internetowym KG dostępnym pod adresem internetowym www.kuzniagitarzystow.pl oraz w wiadomości mailowej lub wiadomości sms przesłanej przez Sekretariat KG.


Zmiana terminu lub odwołanie lekcji


 1. Uczeń może zmienić ustalony wcześniej termin lekcji lub ją odwołać informując o tym Sekretariat KG poprzez wysłanie wiadomości sms na numer 535220180 lub wiadomości e-mail na adres sekretariat@kuzniagitarzystow.pl

 2. Wysłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 12. Regulaminu, musi nastąpić a) do godziny 15:00 dnia poprzedzającego daną lekcję, w przypadku lekcji umówionych od wtorku do soboty, lub b) do godz. 15:00 w sobotę poprzedzającą daną lekcję, w przypadku lekcji umówionych na poniedziałek. Zgłoszenie zmiany terminu lekcji lub jej odwołanie przekazane po w.w. terminach nie będzie możliwe, niezależnie od przyczyny, a lekcja zostanie uznana za odbytą.

 3. W przypadku poinformowania Sekretariatu KG o zmianie terminu lekcji lub o jej odwołaniu w inny sposób, niż wymieniony w pkt. 12. Regulaminu (np. podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Sekretariatu KG, poprzez stronę FB Kuźni Gitarzystów, itd.), zgłoszenie nie będzie uznawane za ważne, a lekcja zostanie uznana za odbytą. Dotyczy to również zgłoszeń kierowanych przez uczniów bezpośrednio do nauczyciela podczas lekcji, w tym do Bartka Hołowni.

 4. W przypadku niestawienia się Ucznia na lekcję w umówionym terminie zostanie ona uznana za odbytą.

 5. Uczeń może każdą lekcję, która została uznana za odbytą z powodu a) odwołania jej przez ucznia zbyt późno (patrz: pkt 13. Regulaminu), b) z powodu poinformowania Sekretariatu w niewłaściwy sposób (patrz: pkt 14. Regulaminu) lub c) nieobecności ucznia (patrz: pkt 15. Regulaminu), przekształcić w lekcję możliwą do odrobienia, dopłacając do podstawowej opłaty za naukę w danym miesiącu 30 zł za każdą taką lekcję. Lekcje przekształcone w ten sposób będą równoważne pod każdym względem z lekcjami odwołanymi w danym miesiącu zgodnie z Regulaminem.

 6. Kuźnia Gitarzystów zastrzega sobie prawo do odwołania lekcji w dowolnym momencie. Lekcje odwołane przez Kuźnię Gitarzystów są równoważne z lekcjami odwołanymi przez Ucznia i będą traktowane przez Sekretariat jak i przez Ucznia jednakowo. Jednocześnie KG dołoży starań, aby, w miarę możliwości, zaproponować Uczniowi dodatkowe terminy na odrobienie lekcji odwołanych przez KG.


Odrabianie lekcji zaległych


 1. Uczeń ma prawo odrobić zaległe lekcje z danego miesiąca w czasie a) 3 kolejnych miesięcy na kursie ekonomicznym i standardowym lub b) 6 miesięcy na kursie intensywnym i superintensywnym . Po tym czasie zaległe lekcje zostaną uznane za odbyte.

 2. Zaległe lekcje mogą być odrabiane jedynie w godzinach pracy nauczyciela, które określane są przez kalendarz internetowy KG. 

 3. Sekretariat KG będzie regularnie informował Ucznia za pomocą wiadomości sms o dostępnych terminach do odrobienia zaległych lekcji.

 4. Zaległe lekcje mogą być odrabianie u każdego nauczyciela KG pod warunkiem, że dany nauczyciel ukończył szkolenie z zakresu programu opracowywanego przez Ucznia.

 5. Kuźnia Gitarzystów nie bierze odpowiedzialności za brak dogodnych dla Ucznia terminów do odrobienia zaległych lekcji.

 6. Zaległe lekcje nie mogą zastępować regularnych lekcji z danego miesiąca. Zaległe lekcje mogą odbywać się jedynie jako lekcje dodatkowe do regularnych lekcji z danego miesiąca, przy czym “regularną lekcją” będzie każda z lekcji, które uczeń ma do dyspozycji w ramach nauki w danym miesiącu (patrz: pkt. 2. Regulaminu), natomiast “odrobioną lekcją zaległą” będzie każda kolejna lekcja odbyta w danym miesiącu.

 7. Lekcje zaległe odrabiane są w kolejności od “najstarszej” do “najnowszej”.


Przerwanie lub zakończenie nauki


 1. Przerwanie nauki skutkuje wykreśleniem terminu ucznia z grafiku zajęć oraz wyzerowaniem liczby zaległych lekcji. 

 2. Przerwanie nauki w KG może mieć charakter wyłącznie miesięczny i trwać od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Nie ma możliwości przerwania nauki w KG na czas krótszy niż 4 tygodnie.

 3. Powrót Ucznia do nauki w KG warunkuje a) wniesienie przez Ucznia opłaty administracyjnej w wys. 100 zł na kursie ekonomicznym i standardowym lub 150 zł na kursie intensywnym i superintensywny, b) opłacenie przez Ucznia pełnego miesiąca nauki według stawki określonej w pkt. 1. Regulaminu oraz c) ustalenie z Sekretariatem KG nowego terminu lekcji Ucznia.

 4. Z opłaty administracyjnej, o której mowa w pkt. 27. Regulaminu, zwolnieni są uczniowie przerywający naukę w okresie lipiec-sierpień danego roku.

 5. W przypadku przerwania lub zakończenia nauki w KG uczeń nie otrzymuje zwrotu za lekcje, które nie zostały odbyte.

bottom of page