REGULAMIN NAUKI W KG

 1. Opłata za możliwość pobierania nauki w Kuźni Gitarzystów w danym miesiącu jest stała i wynosi trzysta złotych.

 2. W każdym miesiącu nauki uczeń ma do wykorzystania cztery lekcje, z których każda trwa czterdzieści pięć minut.

 3. Data oraz godzina lekcji ustalana jest w dogodnym terminie zarówno dla ucznia jak i jego nauczyciela.

 4. Płatności należy dokonywać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc.

 5. W przypadku nieopłacenia nauki, lekcje zostaną zawieszone do czasu zaksięgowania płatności na koncie bankowym KG. Lekcje, które nie odbędą się z powodu ich zawieszenia, mogą zostać odrobione w późniejszym terminie.

 6. Obowiązującym terminem lekcji jest termin podany w kalendarzu internetowym KG, dostępnym pod adresem internetowym www.kuzniagitarzystow.pl.   

 7. Uczeń ma prawo zmienić ustalony wcześniej termin lekcji lub ją odwołać, informując o tym Sekretariat KG za pomocą połączenia telefonicznego, jednakże jedynie do godziny 15:00 dnia poprzedzającego daną lekcję. Po tym czasie zmiana terminu lekcji nie będzie możliwa. 

 8. Terminy lekcji poniedziałkowych zmieniać można najpóźniej do godz. 15:00 w sobotę poprzedzającą daną lekcję.

 9. W przypadku informowania Sekretariatu KG o zmianie terminu lekcji lub o jej odwołaniu inaczej niż za pomocą połączenia telefonicznego (sms, mail, itd.) KG nie gwarantuje, że zmiana zostanie wprowadzona w kalendarzu zajęć.

 10. Wszelkie zmiany terminów lekcji odbywać się powinny wyłącznie poprzez poinformowanie Sekretariatu KG, nie nauczyciela.

 11. W przypadku niestawienia się Ucznia w umówionym terminie na lekcję zostaje ona uznana za odbytą.

 12. Uczeń ma prawo odrobić zaległe lekcje z danego miesiąca w czasie trzech kolejnych miesięcy. Po tym czasie zaległe lekcje zostaną uznane za odbyte.

 13. Zaległe lekcje mogą być odrabiane jedynie w godzinach pracy nauczyciela, które określane są przez kalendarz internetowy KG.

 14. Zaległe lekcje nie mogą zastępować regularnych lekcji cotygodniowych. Zaległe lekcje mogą odbywać się jedynie jako lekcje dodatkowe do regularnych lekcji cotygodniowych. 

 15. “Regularną lekcją” będzie więc każda z czterech lekcji odbytych w danym miesiącu, natomiast “odrobioną lekcją zaległą” będzie piąta i każda kolejna lekcja odbyta w danym miesiącu.

 16. Lekcje zaległe odrabiane są w kolejności od “najstarszej” do “najnowszej”.

 17. Kuźnia Gitarzystów zastrzega sobie prawo do odwołania lekcji w dowolnym momencie. Lekcje odwołane przez Kuźnię Gitarzystów mogą być przez Ucznia odrabiane na takich samych zasadach, jak lekcje odwołane przez Ucznia zgodnie z zasadami Regulaminu Nauki w KG.

 18. W przypadku zakończenia nauki w KG, uczeń nie otrzymuje zwrotu za zaległe lekcje, które nie zostały odrobione.

 

Wykuwamy Wasze talenty od 2009 r.